Healthcare 2025: The Future of Smart Healthcare

 2 มิถุนายน 2562 ที่ ห้องประชุม M01 ชั้น M อุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร

Healthcare 2025: The Future of Smart Healthcare

เทคโนโลยีดิจิตอลกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพให้ก้าวเข้าสู่สมาร์ทเฮลท์แคร์ ... ยกระดับการให้บริการการดูแลสุขภาพ ลดเวลา ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา Knowledge Sharing Session หัวข้อ Healthcare 2025: The Future of Smart Healthcare โดยได้รับเกียรติจาก คุณ Rathanesh Ramasundram Principal Consultant บริษัท Frost & Sullivan (Thailand) Co. Ltd. บรรยายแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลง ความท้าทายของตลาดบริการสุขภาพสมาร์ทเฮลท์แคร์ และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพด้วยสมาร์ทเฮลท์แคร์ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #Healthcare2025 #SmartHealthcare #DigitalHealth #FutureofSmartHealthcare #NIA