กิจกรรม (Event)

IFI – Driving Thailand Future

บรรยายพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในห้วข้อ “Innovation Foresight Instituted – Driving Thailand Future” ภายในงานสัมมนา “Foresight – Lessons for Its Future Impact and Long-term Planning” ความสำคัญของ “การมองอนาคต” ต่อการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน

Disruptive Future – Driving Business towards Endless Opportunities

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) จัดงานสัมมนา Trend Talk#6 ในหัวข้อ “Disruptive Future – Driving Business towards Endless Opportunities”

IBM Corporate Service Corps – Thailand 3

กิจกรรมนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก IBM ได้ร่วมให้คำปรึกษาในการพัฒนาแพลทฟอร์มข้อมูล Skill Map สำหรับย่านนวัตกรรม (Innovation District) โดยนำร่องใน “ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท” ซึ่งจะได้นำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลย่านต่อไป

บรรยายพิเศษ “ผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ”

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ “ผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ” ในหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 70 (นปส)

City of Future

SPACE-UP Circle เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการมองอนาคต เพื่อพัฒนาเครือข่ายนักมองอนาคต (Futurist Network) กับกิจกรรมแรกในหัวข้อ City of Future “เมืองในอนาคตจะหน้าตาเป็นอย่างไร – ปัญหา แนวโน้ม แรงขับเคลื่อน จะผลักดันหน้าตาเมืองในอนาคตเป็นอย่างไร” โดยเรียนเชิญ Futurist รุ่นใหม่ผู้มีประสบการณ์ด้านเมืองและสังคมมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

1 36 37 38 39