กิจกรรม (Event)

FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ วิทยาลัยสหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต

Streamlining HR Operation with AI

พบกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญตรง ในการนำ AI มาประยุกต์ใช้งานกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และแนวทางการการนำ AI มาผนวกการทำงานร่วมกันกับคนให้เกิดการส่งเสริมศักยภาพซึ่งกันละกัน

เตรียมความพร้อมสู่อนาคต เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (FUTURE READY PROGRAM For Thailand 4.0)

สภาพัฒน์ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมสู่อนาคต เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 FUTURE READY PROGRAM For Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม สยาม แอท สยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพ

Innovative City Index

Innovative City Index อีกหนึ่งโครงการที่ IFI ร่วมกับเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (School of Public Policy, CMU) เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมในระดับเมือง

การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต รุ่นที่ 3

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต” รุ่นที่ 3 วันที่ 20 ธ.ค. 61 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1 34 35 36 37 38 40