กิจกรรม (Event)

Futurist Consortium ครั้งที่ 1

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute – IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักอนาคตศาสตร์ (Futurist Consortium) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต”

La Futura 2018 Shanghai

La Futura เป็นเครือข่ายด้านแน้วโน้มโลก (Global Trend Network) ทั้งจากยุโรป อเมริกาและเอเชีย ที่เน้นเชื่อมโยงแนวโน้มอนาคต นวัตกรรม และโอกาสการเปลี่ยนแปลงสำหรับวันพรุ่งนี้ ซึ่งมีการจัดงานประชุมขึ้นทุกปี

ตลาดนัดนโยบาย – ทางเลือกนโยบายพลังงาน

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหชน) (NIA) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จัดสัมมนา Trend Talk#8 ในหัวข้อ Renovate to Innovate: Moving Forward with Agility in the Digital Era วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ ไอแมกซ์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต ชั้น 4 ห้าง ดิ เอ็มควอเทียร์

ตลาดนัดนโยบาย – ทางเลือกนโยบายพลังงาน

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมงาน “ตลาดนัดนโยบาย – ทางเลือกนโยบายพลังงาน” จัดโดย สถาบันนโยบายสาธารณะ (SPP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ และผู้ชำนาญการด้านอนาคตศาสตร์ของประเทศไทย

1 32 33 34 35 36 37