กิจกรรม (Event)

การลงนามความร่วมมือด้านนโยบายนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ได้ลงนามความร่วมมือด้านนโยบายนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรมกับ LKY School of Public Policy, Singapore

Boost Innovation Spirit to the Future S-Curve – ยกระดับนวัตกรรมองค์กรสู่ความเติบโตใหม่

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) จัดสัมมนา “Boost Innovation Spirit to the Future S-Curve – ยกระดับนวัตกรรมองค์กรสู่ความเติบโตใหม่” เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม สวิสโซเทล รัชดา กรุงเทพมหานคร

Futurist Consortium ครั้งที่ 1

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute – IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักอนาคตศาสตร์ (Futurist Consortium) เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต”

La Futura 2018 Shanghai

La Futura เป็นเครือข่ายด้านแน้วโน้มโลก (Global Trend Network) ทั้งจากยุโรป อเมริกาและเอเชีย ที่เน้นเชื่อมโยงแนวโน้มอนาคต นวัตกรรม และโอกาสการเปลี่ยนแปลงสำหรับวันพรุ่งนี้ ซึ่งมีการจัดงานประชุมขึ้นทุกปี

1 35 36 37 38 39 40