กิจกรรม (Event)

International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals (SDGs) (Thailand’s Directions)

NIA โดย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute, IFI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals (SDGs) (Thailand’s Directions)

IFI – นวัตกรรมกับองค์กรแห่งอนาคต

บรรยายเปิด โดย คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เรื่อง “นวัตกรรมกับองค์กรแห่งอนาคต” ภายในงานสัมมนา “Future Enterprise – Innovation for a Brighter Tomorrow” นวัตกรรมกับการสร้างองค์กรแห่งอนาคต

IFI – Driving Thailand Future

บรรยายพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ในห้วข้อ “Innovation Foresight Instituted – Driving Thailand Future” ภายในงานสัมมนา “Foresight – Lessons for Its Future Impact and Long-term Planning” ความสำคัญของ “การมองอนาคต” ต่อการวางแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน

Disruptive Future – Driving Business towards Endless Opportunities

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) จัดงานสัมมนา Trend Talk#6 ในหัวข้อ “Disruptive Future – Driving Business towards Endless Opportunities”

IBM Corporate Service Corps – Thailand 3

กิจกรรมนี้ ผู้เชี่ยวชาญจาก IBM ได้ร่วมให้คำปรึกษาในการพัฒนาแพลทฟอร์มข้อมูล Skill Map สำหรับย่านนวัตกรรม (Innovation District) โดยนำร่องใน “ย่านนวัตกรรมกล้วยน้ำไท” ซึ่งจะได้นำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลย่านต่อไป

1 37 38 39 40