Innovative City Index

 30 มกราคม 2562 ที่ The Brick X อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Innovative City Index อีกหนึ่งโครงการที่ IFI ร่วมกับเครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (School of Public Policy, CMU) เพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมในระดับเมือง

ขอเชิญท่านที่สนใจมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนา Index เพื่อกระตุ้นให้เกิดการยกระดับ ecosystem สำหรับเมืองนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับความทั่วถึง ยั่งยืน และ เชื่อมโยง ครับ

วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 9:00 - 12:00

ณ The Brick X, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเชียงใหม่

#IFI #FutureCity #CityIndex