กิจกรรม (Event)

บรรยายพิเศษ “Innovation Foresight”

การแลกเปลี่ยนแนวคิดการคาดการณ์อนาคต เป็นการเตรียมพร้อมในการแสวงหาอนาคตที่เป็นทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและประเทศ เริ่มต้นจากการหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการหาแนวโน้มใหม่ จากการค้นหาชุดข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางตรงและทางอ้อม

1 27 28 29