กิจกรรม (Event)

กิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ” จังหวัดกาฬสินธุ์

สถาบัน IFI และ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม “

งานแถลงเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ให้สามารถเติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการบนฐานของ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร

บรรยายพิเศษ “องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต”

บรรยายพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ในหัวข้อ “องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต” ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร
” นวัตกรรม เป็นเพียงผลผลิตของกระบวนการ … สิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันและก้าวข้ามคู่แข่งได้ คือ ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร “

ประชาสัมพันธ์งานแถลงเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP)

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program – IOP)

การมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

NIA ได้จัดงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรที่ดี โดยคัดเลือกหน่วยงานที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรอย่างโดดเด่นครอบคลุมทุกมิติ และอาศัยโมเดลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model: IOM)

1 25 26 27 28 29 35