it it

Atmospheric Water Generation

การใช้น้ำเพื่อการบริโภคในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ขณะที่น้ำจากแหล่งธรรมชาติลดลง การผลิตน้ำจากอากาศเป็นน้ำดื่มด้วยเทคโนโลยี Atmospheric Water Generation เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตน้ำในอนาคตที่น่าสนใจ … มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไร

Mobile Desalination

น้ำสะอาด ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจะขาดแคลนในอนาคต เทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตที่น่าจับตามอง … มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยี Desalination เป็นอย่างไรในอนาคต

1 47 48 49 50 51 52