it it

เอ็นไอเอ ชูไอเดีย “เอดับบลิวจี” นวัตกรรมทางออกเพื่อลดการขาดแคลนน้ำ แนะสตาร์ทอัพ – ผปก.ไทย เร่งใช้โอกาสพัฒนาสินค้าสู่ตลาดโลก

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม ชี้การใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภคมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากความต้องการน้ำมีปริมาณเพิ่มขึ้น ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และยังพบว่าคุณภาพน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากกิจกรรมต่างๆ

เอ็นไอเอ เปิดอนาคตพลังงานใหม่ด้วย “CCUS” นวัตกรรมเปลี่ยนคาร์บอนฯเป็นพลังงาน มิติใหม่โลกอุตสาหกรรมในอนาคต

ขณะนี้สถานการณ์ภาวะโลกร้อน มีความรุนแรงมากขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง สาเหตุหลักมาจากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นส่วนประกอบหลัก โดยเกิดจากกิจกรรมการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ ถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศสูงมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันอัตราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกอยู่ที่ 2.7 เปอร์เซ็นต์

เอ็นไอเอเปิดความว้าว “แบตเตอรี่รีไซเคิล” เทรนด์ใหม่รับการเติบโตของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และอีวีคาร์ในอนาคต

นวโน้มการขยายความเป็นเมือง หรือ Urbanization เป็นหนึ่งในแนวโน้มสำคัญ (Megatrends) ของโลกที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของเมืองเพิ่มสูงขึ้น ในการก้าวเข้าสู่ยุค “สมาร์ทซิตี้” ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงผลกระทบจากกิจกรรมกลไกของความเป็นเมืองที่เกิดขึ้น

1 49 50 51 52