Activities

PR for launching Innovative Organization Program (IOP)

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program – IOP)

Press Conference for launching Innovative Organization Program (IOP)

ครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ให้สามารถเติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน

Workshop on “Design the future for social innovation development” at Phatthalung

สถาบัน IFI และ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ” เพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight)

Workshop on “Design the future for social innovation development” at Phayao

สถาบัน IFI และ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA ร่วมกับ หน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (SID) มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “การออกแบบอนาคตเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม ” เพื่อร่วมกันกำหนดโจทย์เชิงสังคมในพื้นที่ (Social Foresight)

1 2