System

Foresight 2030: Mastering the Foresight by Digital Lead

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ (TMA) ร่วมกับ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) จัดกิจกรรม TMA Trend Talk#10 ในหัวข้อ Foresight 2030: Mastering the Foresight by Digital Lead ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ ไอแมกซ์ ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต (ชั้น 4 ห้าง ดิ เอ็มควอเทียร์)

FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

IRAHSS 2019

งาน IRAHSS 2019 จัดโดย NCSC สิงคโปร์ ภายใต้ธีม “The Future Reimagined” ในปีนี้เน้นใน 3 ประเด็น ได้แก่ ภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และ สังคม (Society) 6 ปัจจัยขับเคลื่อนที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

Healthcare 2025: The Future of Smart Healthcare

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนา Knowledge Sharing Session หัวข้อ Healthcare 2025: The Future of Smart Healthcare

FORESIGHT TOOLS DEMONSTRATION WORKSHOP มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสาธิตการใช้ชุดเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools Demonstration Workshop) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความรู้ด้านอนาคตศาสตร์สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือ

1 2 3 4 5 11