System

หนังสือย่านนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร “Bangkok Innovation Districts”

หนังสือ “Bangkok Innovation Districts” หรือ “ย่านนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร” รวบรวมแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 ย่าน โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพประกอบเป็รูปภาพสีน้ำ ที่ช่วยแสดงวิสัยทัศน์ โอกาส และภาพความเปลี่ยนแปลงในอนาคต 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี ของพื้นที่

บรรยายพิเศษ “Innovation Foresight”

การแลกเปลี่ยนแนวคิดการคาดการณ์อนาคต เป็นการเตรียมพร้อมในการแสวงหาอนาคตที่เป็นทางเลือกใหม่เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและประเทศ เริ่มต้นจากการหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการหาแนวโน้มใหม่ จากการค้นหาชุดข้อมูลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทางตรงและทางอ้อม

เอ็นไอเอ ประกาศ 10 องค์กรดีเด่น ที่มีการจัดการนวัตกรรมในองค์กรดีเลิศ พร้อมเผยเทคนิคการสร้างองค์กรนวัตกรรม เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

ในยุคปัจจุบันองค์กรต่างๆ ล้วนต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การสร้างองค์กรให้อยู่รอดอย่างยั่งยืนได้นั้น “นวัตกรรม” ถือเป็นคำตอบหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ สำนักงานนวัตกกรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในฐานะองค์กรหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศ จึงได้มีการมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools)

หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) จัดทำโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) เล่มนี้

1 9 10 11