หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools)

8 พฤษภาคม 2562

หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) จัดทำโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หนังสือเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) เล่มนี้ เป็นคู่มือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจและให้ความสำคัญกับการคิดเชิงอนาคต (Future Thinking) และนำเครื่องมือการมองอนาคตนี้ไปช่วยในการมองภาพอนาคตเป้าหมายที่จะเกิดขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ทั้งในระดับประเทศ ระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กรต่อไป

ดาวน์โหลด PDF