it it

เตรียมพบคนเบื้องหลังวงการภาพยนตร์ที่งาน NIA Creative Contest 2021

ไอเดียการทำหนังสั้น’ เพื่อสะท้อนถึงมุมมองอนาคตนวัตกรรมที่ถูกคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการ NIA Creative Contest 2021 (ในระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 11 กันยายน 2564)

Virtual Panel Discussion 03 “สวัสดิการดี งานดี ชีวิตก็น่าจะดีนะ”

เมื่อ ‘คนรุ่นใหม่’ ในทั่วทุกมุมโลก เชื่อว่าพวกเขาเป็น ‘พลเมืองโลก’
การอพยพย้ายถิ่นฐานจึงเกิดขึ้น ซึ่งหลายประเทศกำลังประสบกับ ‘ภาวะสมองไหล’
แต่การพัฒนาประเทศชาตินั้นต้องอาศัยสมอง อาศัยแรงและกำลังของคนรุ่นใหม่มาร่วมคิดร่วมทำ เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยก้าวสู่ ‘ภาวะสมองไหล’

ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs/Startup ร่วมตอบแบบสอบถาม

NIA ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs/Startup ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อออกแบบกลไกการสนับสนุนและช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงิน

งานสัมมนา Unlock Your Innovation Capability

งานสัมมนาที่จะได้พบกับผู้นำองค์กรชั้นนำที่มาร่วมให้ความรู้ในการ Unlock Innovation ภายในองค์กร กับ รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ทูตนวัตกรรมด้านการออกแบบผู้นำ

งานสัมมนา IOP Day 2021: Driving Innovation to Create Sustainable Growth (เติบโตอย่างยั่งยืนบนฐานนวัตกรรม)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานงานสัมมนา IOP Day 2021

1 7 8 9 10 11 43