การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.06 บุคลากร (People)

5 เมษายน 2565

:: การจัดกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้านั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.06 บุคลากร (People) ::

 

:: สิ่งที่องค์กรขาดไม่ได้ในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ก็คือ "นวัตกร" ซึ่งถือเป็นฟันเฟือนหลักที่จะช่วยผลักดันกิจกรรมที่หลากหลายให้เกิดคุณค่าที่แตกต่าง สร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับองค์กร แล้วเราจะมองหา "นวัตกร" ในองค์กรได้อย่างไร ติดตามได้จาก...

🎯 Innovative Organization Model (IOM) EP.06 People in Innovative Organization :: https://youtu.be/Frs94F0wLXg?t=2

🔎เรียนรู้แนวทางการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมทั้ง 8 มิติตามโมเดล IOM คลิกเลย

>> https://youtube.com/playlist...

#IFI #NIA #IOM #InnovativeOrganization