it it

Mobile Desalination

น้ำสะอาด ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจะขาดแคลนในอนาคต เทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตที่น่าจับตามอง … มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยี Desalination เป็นอย่างไรในอนาคต

1 22 23 24 25 26 27