it it

“Satun Foresight” วาดภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูลใน 10 ปีข้างหน้า

“Satun Foresight” วาดภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูลใน 10 ปีข้างหน้า จัดระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด

เสวนานำเสนอภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ

บรรยายเสวนา “ชวนมองอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ร่วมติดตามบรรยายเสวนา “ชวนมองอนาคตจังหวัดพัทลุง 2030” ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมการมองอนาคต (Foresight) จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์และความรู้สึกของผู้เข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมการมองอนาคต (Foresight) จัดโดย สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness)

หนังสือ “เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย” (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness) นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยแปลง ความสำคัญ

1 20 21 22 23 24 49