Zero Liquid Discharge: ZLD

 29 พฤษภาคม 2562

ภัยอันตรายจากการปล่อยของเสียไม่ได้อยู่ในรูปของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีการปลดปล่อยของเสียสิ่งปฏิกูล สารเคมีที่ไม่พึงปรารถนาออกมาในรูปของสารละลายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติส่งผลให้คุณสมบัติของน้ำเปลี่ยนแปลงจนก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externality) ระบบนิเวศในน้ำถูกทำลายจนไม่สามารถนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์เพื่ออุปโภคบริโภคได้ ซึ่งปัจจุบันปัญหาน้ำเสียเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์น้ำชาติด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

เพื่อสร้างความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาน้ำเสียลดผลกระทบภายนอกที่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศในน้ำ หรือแม้แต่สุขภาพของมนุษย์จำเป็นต้องพัฒนาแนวทางการบำบัดน้ำเสียลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง “เทคโนโลยีการปล่อยของเหลวเป็นศูนย์ (Zero Liquid Discharge : ZLD)” เป็นแนวทางหนึ่งในกระบวนการบำบัดของเสียออกมาสู่สาธารณะให้สามารถหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง ซึ่งมีแนวโน้มและโอกาสเติบโตที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ ... สิ่งสำคัญทุกภาคส่วนควรตระหนักให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #ZeroLiquidDischarge #ZLD #NIA

ดาวน์โหลด PDF