Together we grow

NIA Creative Contest 2019 - "How do you work in the future"
Top 10 Finalists - รางวัลชมเชย

เรื่อง Together we grow จาก ทีม Zzzzzzzzz (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

แนวคิด: เมืองที่ขาดแคลนพลังงานและประชากรล้น ผู้มีอำนาจใช้เทคโนโลยีล้างสมองคนจนแล้วขังไว้ใต้ดิน บอกแค่ใครขยันกว่าจะได้ออกไปสู่เมืองที่ดี แต่สุดท้ายก็เป็นแค่การสร้างภาพเพื่อหลอกใช้เท่านั้น

#IFI #NIACreativeContest2019 #HowDoYouWorkInTheFuture