Stories from Global Futurist Communities

3 กุมภาพันธ์ 2563

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราเดินหน้าเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (Fourth Industrial Revolution) และสร้างความเปลี่ยนแปลงพลิกโฉม (Disruption) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ทั่วโลก

หลายประเทศตื่นตัวและให้ความสนใจกับกระแสความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และอยากที่จะคาดการณ์ (forsee) ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล่วงหน้า จึงเป็นบทบาทของนักอนาคตศาสตร์ (futurist) ที่จะเข้ามาช่วยในการมองอนาคต (foresight) ของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เรามาดูกันว่าประเทศต่างๆ ในเอเชียให้ความสนใจกับการมองภาพอนาคตอย่างไร

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #StoriesFromGlobalFuturistCommunities #NIA

ดาวน์โหลด PDF