ประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

18 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

ความพร้อมของระบบนิเวศนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมของภาคธุรกิจ สำนักการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงดำเนินการศึกษาการพัฒนาประเมินความพร้อมระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ภายใต้โครงการการติดตามและประเมินข้อมูลเชิงระบบของระบบนิเวศนวัตกรรมไทย (Monitoring and Evaluation Model for Thailand Innovation System)  เพื่อนำไปใช้พัฒนาและกำหนดนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรม

.

โดยกำหนดจัดประชุมรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9:00 – 10:30 น.  ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom  ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/CTV14whtkTeau5vS8 หรือแสกน QR Code

#InnovationEcosystem #MedicalHub #NRCT #NIA #SPP #NIDA