โครงสร้างองค์กรนวัตกรรมที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.01

7 มกราคม 2565

:: โครงสร้างองค์กรนวัตกรรมที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง? | เรียนรู้ Innovative Organization Model (IOM) EP.01 ::

 

 

🏢ทุกวันนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนา “นวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร หลายๆ องค์กรต่างกำลังมองหาเครื่องมือการบริหารจัดการที่จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมขององค์กรเป็นไปอย่างมีทุกวันนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนา “นวัตกรรม” ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร หลายๆ องค์กรต่างกำลังมองหาเครื่องมือการบริหารจัดการที่จะเข้ามาช่วยให้การดำเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมขององค์กรเป็นไปอย่างมี#innovativeorganizationประสิทธิภาพและวัดผลได้

 

🎯โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model) เป็นโมเดลแบบองค์รวมที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ครอบคลุมมิติการพัฒนาใน 3 ระดับคือ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับปัฏิบัติการ และระดับสนับสนุน

 

🔎เรียนรู้แนวทางการพัฒนาองค์กรนวัตกรรมทั้ง 8 มิติตามโมเดล IOM คลิกเลย  >> [ตอนที่ 1 - Innovative Organization] https://youtu.be/si-3yIWc900

 

#IFI #NIA #IOM #InnovativeOrganization