HUMAN – W022

6 ตุลาคม 2564

 

ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021

โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

ภายใต้หัวข้อ ‘Images of Future: Future of the Next Gen’ หรือ “อยากเห็นประเทศไทยในทศวรรษที่ 2030 เป็นอย่างไร?”

รางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ และ

รางวัลบทภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม

ทีม: early twenties (or younger?)

ชื่อผลงาน: HUMAN - W022