กิจกรรมอบรมผู้ประเมินองค์กรนวัตกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร IOP

28 พฤษภาคม 2564

NIA ร่วมกับ TRIS จัดกิจกรรมอบรมผู้ประเมินองค์กรนวัตกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร IOP

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute: IFI) โดย NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) จัดกิจกรรมอบรมผู้ประเมินศักยภาพองค์กรนวัตกรรม (Certified Assessor Program: CAP) ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความสามารถ และประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพนวัตกรรมองค์กรในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร Innovative Organization Program (IOP) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถสร้างความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการบริหารจัดการการสร้างนวัตกรรมขององค์กร

โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย ได้แก่ คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA พร้อมด้วย ดร.ขวัญรัฐ  ส่วนพงษ์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ชัยธร  ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม NIA และ ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM)

#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #IOP #IOM #CAP