วีดีทัศน์ (VDO)

APOGEE

ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021
โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

The feminist ชีวิตคนรุ่นใหม่

ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021
โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

มรณานุสติ (Once in Memory)

ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021
โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

HUMAN – W022

ผลงานรางวัล NIA Creative Contest 2021
โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านมุมมองอนาคตที่จัดประกวดวีดีทัศน์หรือภาพยนตร์สั้นสะท้อนจินตนาการของคนรุ่นใหม่

1 2 3 4