Biosecurity in ASEAN 2030 ความปลอดภัยด้านชีวอนามัยของ ASEAN ในปี 2030

ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 8 ด้าน ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยด้านชีวอนามัยของ ASEAN ในอนาคต ได้แก่

1) การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร

2) การเติบโตของภาคธุรกิจ

3) การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง

4) การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

5) การเพิ่มขึ้นของการใช้ทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติ

6) การปฏิรูปการใช้ที่ดิน

7) ความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง และ

8) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจัยเหล่านี้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสต่างๆ ส่งผลให้เกิดการคุกคามทางความปลอดภัยทางชีวภาพ และมีโอกาสที่ทำให้เกิดโรคอุบัติใหม่

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #BiosecurityInASEAN2030 #NIA

ดาวน์โหลด PDF