12 ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่จะเกิดขึ้นในปี 2021

3 กุมภาพันธ์ 2564

ในปี 2020 ที่ผ่านมา โลกโดนโจมตีอย่างหนักกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และแรงกดดันของผู้บริโภคที่คาดหวังถึงการบริการและสินค้าที่มากขึ้นเช่นกัน ซึ่งนำไปสู่ Next Curve ของอุตสาหกรรมใหม่ที่มีความยืดหยุ่น (Resilient) สร้างสรรค์ (Creative) ทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptive) และเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคมากขึ้น (Customer-Obsessed) 

เทคโนโลยีจึงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและจะมีอิทธิพลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคหลังโควิด-19 ซึ่งเป็นเสมือนเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศดิจิทัลให้ก้าวไปสู่ยุคใหม่ของธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ก่อนที่เราจะก้ามข้ามไปสู่ยุคนั้น เราจำเป็นต้องก้าวผ่าน 12 ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ไปดูกันเลยค่ะ ว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง?

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #12PredictionsIn2021#NIA

ดาวน์โหลด PDF