“อนาคตของความยั่งยืน” (Future of Sustainability)

28 มกราคม 2565

“อนาคตของความยั่งยืน” (Future of Sustainability)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน เรื่อง “อนาคตของความยั่งยืน” (Future of Sustainability) เพื่อนําเสนอข้อมูลสถิติสําคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญต่ออนาคตของความยั่งยืน รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของความยั่งยืนในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับรูปแบบความยั่งยืนในประเทศไทย เพื่อนําเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาและอนุรักษ์ความยั่งยืนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมิติความยั่งยืนในมิติสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกสิ่งมีชีวิตให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะที่ดีและเตรียมพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

.

ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินงานด้านความยั่งยืนในประเทศไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

.

ดาวน์โหลด PDF