“อนาคตของการใช้ชีวิต” (Future of Living)

28 มกราคม 2565

"อนาคตของการใช้ชีวิต" (Future of Living)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน เรื่อง "อนาคตของการใช้ชีวิต" (Future of Living) เพื่อนําเสนอข้อมูลสถิติสําคัญบทวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และปัจจัยขับเคลื่อนสําคัญที่ส่งผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคต รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการใช้ชีวิตในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ในประเทศไทย เพื่อนําเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสําหรับพัฒนาที่อยู่อาศัยและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ และวางกลยุทธ์เพื่อให้ผู้คนในประเทศมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต และพร้อมรับมือถึงการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ในอนาคต

.

ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินงานด้านการใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

.

ดาวน์โหลด PDF