“อนาคตของการทํางาน” (Future of Work)

28 มกราคม 2565

“อนาคตของการทํางาน” (Future of Work)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน เรื่อง “อนาคตของการทํางาน” (Future of Work) เพื่อนําเสนอข้อมูลสถิติสําคัญ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญต่ออนาคตของการทํางาน รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของการทํางานในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับตลาดแรงงานในประเทศไทย เพื่อนําเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีสุขภาวะที่ดี และวางกลยุทธ์เพื่อให้ประเทศไทยมีความสามารถต่อการแข่งขันในระดับโลก พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

.

ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินงาน ด้านการทํางานของแรงงานในประเทศไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

.

ดาวน์โหลด PDF