Virtual Panel Discussion 03 “สวัสดิการดี งานดี ชีวิตก็น่าจะดีนะ”

16 กรกฎาคม 2564

เมื่อ ‘คนรุ่นใหม่’ ในทั่วทุกมุมโลก เชื่อว่าพวกเขาเป็น ‘พลเมืองโลก’

การอพยพย้ายถิ่นฐานจึงเกิดขึ้น ซึ่งหลายประเทศกำลังประสบกับ ‘ภาวะสมองไหล’

.

แต่การพัฒนาประเทศชาตินั้นต้องอาศัยสมอง อาศัยแรงและกำลังของคนรุ่นใหม่มาร่วมคิดร่วมทำ เพื่อป้องกันไม่ให้ประเทศไทยก้าวสู่ ‘ภาวะสมองไหล’ คนรุ่นใหม่จะมีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตได้อย่างไร ชวนมาร่วมแลกเปลี่ยนกันผ่าน FB Live และชวนพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อที่ Clubhouse: https://clubhouse.com/event/MR0d3Xrb

.

------------------------------

Virtual Panel Discussion นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ NIA Creative Contest 2021 จัดขึ้นโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA : National Innovation Agency, Thailand ร่วมกับ Urban Creature  เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งไอเดียการ ผลิตคลิปวิดีโอที่สามารถสื่อถึงมุมมองเกี่ยวกับอนาคตที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อ สังคม (เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 https://bit.ly/2SGOtLz) #NIACreativeContest2021