Towards National Innovation System 2030

 7 กันยายน 2561 ที่ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศเสวนาหัวข้อ "Towards National Innovation System 2030 อนาคตระบบนวัตกรรมกับการพลิกโฉมประเทศไทย”

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมเสวนา

- รศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐกิจและการเมือง

- คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด

- คุณอาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล มูลินิธิเพื่ออินเตอร์เน๊ตและวัฒนธรรมพลเมือง

ดำเนินการเสวนาโดย ดร. ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม

#IFI #FutureScene #InnivatiinSystem