“Satun Foresight” วาดภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูลใน 10 ปีข้างหน้า

3 พฤศจิกายน 2563

“Satun Foresight” วาดภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนานวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดสตูลใน 10 ปีข้างหน้า จัดระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้แทนหน่วยงานในจังหวัด ท้องถิ่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในจังหวัดสตูล เพื่อกวาดสัญญาณและจัดลำดับความสำคัญของปัจจัยขับเคลื่อน ทิศทางความไม่แน่นอนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างภาพอนาคตการพัฒนาเมืองสตูล ครั้ง 1

 

#SatunForesight #SocialForesight #FutureScene #NIA #IFI #NIDA #Satun