Innovative Organization Program (IOP)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program: IOP)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตรกรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) ได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเครื่องมือในการประเมินและผลักดันองค์กรให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการศักยภาพด้านนวัตกรรมขององค์กรให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยให้มองเห็นโอกาสในการอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสถาบันมีบริการยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรใน 3 ระดับ ดังนี้

การประเมินศักยภาพออนไลน์
(Online Self Evaluation)

การประเมินศักยภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ (On-site Assetment)

การบริการอบรมและให้คำปรึกษา
(Development Program)

โมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model: IOM)

โมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model (IOM) เป็นการวัดระดับประสิทธิภาพการจัดการด้านนวัตกรรมขององค์กร โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับยุทธศาสตร์ (Strategy Level) ซึ่งเป็นตัวกำหนดภาพรวมในการขับเคลื่อนองค์กร เชื่อมโยงเป้าหมายและทิศทางไปสู่การวางรูปแบบการดำเนินงาน แล้วนำไปสู่ ระดับโครงสร้างพื้นฐาน (Foundation Level) ที่สนับสนุนให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดการนวัตกรรมในองค์กร เพื่อนำไปสู่กระบวนการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพใน ระดับปฏิบัติการ (Operation Level)

โดยในแต่ละระดับมีการแบ่งรายละเอียดการจัดการองค์กรไปสู่องค์กรนวัตกรรมออกเป็น 8 มิติ  24 ปัจจัยย่อยภายในองค์กร และมีปัจจัยภายนอกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม กฎหมาย (PESTEL) และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เป็นปัจจัยร่วมในการพัฒนานวัตกรรมองค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม (https://iop.nia.or.th)