International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals (SDGs) (Thailand’s Directions)

 31 สิงหาคม 2561 ที่ โรงแรม เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร

NIA โดย ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (Innovation Foresight Institute, IFI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง International Workshop on Future of Social Disruption and Sustainable Development Goals (SDGs) (Thailand’s Directions) โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจากหน่วยงาน ได้แก่ ASEAN Secretariat, UNDP Thailand, UNICEF, MTEC, GIZ และ TREC เพื่อระดมสมองและความคิดเห็นทั้งมุมมองจากต่างประเทศและในประเทศในการศึกษาทิศทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย (Social Innovation Trend ) ในประเด็นนวัตกรรมเพื่อสังคม 9 ด้าน คือ 1) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) ด้านความเชื่อมโยงระหว่าง อาหาร น้ำ และพลังงาน 3) ด้านภาครัฐและการศึกษา 4) ด้านการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม 5) ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน 6) ด้านความเป็นเมือง 7) ด้านสุขภาพ 8) ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม และ 9) ด้านการจัดการภัยพิบัติ เพื่อพัฒนาเป็นกลไกการสนับสนุนของ สนช. ร่วมกับเครือข่ายในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ รวมถึงแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม หน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน หน่วยงานสนับสนุนเงินทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะมีส่วนผลักดันธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

#NIA #Innovation #SocialInnovation #InnovationForesightInstitute #IFI #FutureScene #FutureChallenges