Innovative Organization Book of Knowledge การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม

11 กันยายน 2563

การจัดการสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization Book of Knowledge) เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐ สำหรับการเป็นหน่วยงานที่เติบโตและสร้างความเข้มแข็งบนฐานของนวัตกรรม (Innovation-driven Organization) โดยดำเนินการบนฐานของโมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model (IOM) ที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมใน 3 ระดับคือ ระดับยุทธศาสตร์ ระดับกระบวนการ และระดับสนับสนุน

ดาวน์โหลด PDF