Foresight Training – Learn to Design Your Future หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์

31 สิงหาคม 2563

Foresight Training - Learn to Design Your Future

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการมองอนาคตเชิงกลยุทธ์

 

 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน ที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนำการมองอนาคต (Foresight) ไปใช้ประโยชน์ในการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

 

หลักสูตรเน้นการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมผ่านเครื่องมือช่วยสอน อาทิ  LEGO Building Block และ Driving Force Cards เพื่อให้เกิดการค้นหา (Discover) สัญญาณความเปลี่ยนแปลง เพื่อสะท้อน (Reflect) ภาพอนาคตและผลกระทบ ที่จะนำไปสู่การออกแบบอนาคตพึงประสงค์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนผ่าน (Transform)