it it

ฟาร์มแห่งอนาคต Future Farm

“ฟาร์มแห่งอนาคต Future Farm” ในห้วงเวลาแห่งความท้าทายจากภาวะบริบทโลกเปลี่ยนแปลงทั้งจากการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (Aging Society) การขาดแรงงานในภาคการเกษตร ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ผันแปร ภาวะแล้งและน้ำท่วมที่ส่งผลต่อการผลิตทางการเกษตร

งานแถลงเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Program (IOP) เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมในองค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ ให้สามารถเติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการบนฐานของ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร

บรรยายพิเศษ “องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต”

บรรยายพิเศษ โดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ในหัวข้อ “องค์กรนวัตกรรมแห่งอนาคต” ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร
” นวัตกรรม เป็นเพียงผลผลิตของกระบวนการ … สิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถแข่งขันและก้าวข้ามคู่แข่งได้ คือ ความสามารถในการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร “

ประชาสัมพันธ์งานแถลงเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP)

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Program – IOP)

เอ็นไอเอแนะองค์กรยุคใหม่ต้องสร้างแต้มต่อด้วยนวัตกรรม พร้อมชี้เทรนด์ปรับตัวด้านนวัตกรรมที่องค์กรต้องรู้ก่อนเข้าสู่ปี 2020

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า NIA มีเป้าหมายในการส่งเสริมและขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมแห่งชาติ โดยผู้ประกอบการภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาครัฐถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศให้สามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

1 52 53 54 55 56 60