it it

Mobile Desalination

น้ำสะอาด ถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจะขาดแคลนในอนาคต เทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีอนาคตที่น่าจับตามอง … มาดูกันว่าโอกาสและแนวโน้มของเทคโนโลยี Desalination เป็นอย่างไรในอนาคต

1 38 39 40 41 42 43