เรียนเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ส่งบทความวิชาการและผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา การคาดการณ์อนาคต

16 ตุลาคม 2564

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดงาน Thailand Futurist Confence 2021 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

เรียนเชิญ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา

ส่งบทความวิชาการและผลการศึกษาด้านอนาคตศึกษา การคาดการณ์อนาคต

เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอนาคตศึกษา

...

THAILAND FUTURIST

CONFERENCE 2021

...

วันที่ 16 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ https://tfc2021.co

กำหนการส่งบทความวันนี้ – 25 พ.ย.64