เปิดบริการ “IOP” ปิดจุดอ่อน SMEs เข้าไม่ถึงนวัตกรรม

20 กุมภาพันธ์ 2563

NIA โดยสถาบัน IFI ร่วมสภาอุตฯ เปิดบริการ “IOP” ปิดจุดอ่อน SMEs เข้าไม่ถึงนวัตกรรม พร้อมจัดโปรแกรมประเมินธุรกิจฟรี!! หวังช่วยผปก.ฝ่าคลื่นเทคโนโลยีดิสรัปต์

โดยโปรแกรม IOP ให้บริการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมองค์กรใน 3 ระดับ คือ การประเมินศักยภาพนวัตกรรมขององค์กรด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Online Self Evaluation) การเข้าประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ (On-site Assessment) และการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมองค์กร (Development Program)

การพัฒนานวัตกรรมองค์กรจะเน้นองค์ประกอบสำคัญ 8 มิติ ได้แก่

1.มิติด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม

2.มิติด้านการมุ่งเน้นธุรกิจ

3.มิติด้านกระบวนการ

4.มิติด้านผลิตผล

5.มิติด้านบุคลากร

6.มิติด้านองค์ความรู้

7.มิติด้านวัฒนธรรม

8.มิติด้านทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติมที่: https://iop.nia.or.th

#สำนักงานนวัตกรรม #NIA #innovation #IOP #InnovativeOrganization