เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness)

28 ตุลาคม 2563

หนังสือ "เทรนด์นวัตกรรมพลิกโฉมธุรกิจเกษตรไทย" (Setting-up Innovation Trends: New Chapter of Thai Agribusiness) นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาแนวโน้มนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ ที่สะท้อนภาพความเปลี่ยแปลง ความสำคัญ รวมถึงผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อห่วงโซ่ทางการเกษตร (Agricultural Value Chain) โดยครอบคลุมตั้งแต่ (1) เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (2) การจัดการฟาร์มรูปแบบใหม่ (3) การบริหารจัดการและระบบควบคุมฟาร์ม (4) นวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและการขนส่ง และ (5) การบริการเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ ยังได้มีการนำเสนอข้อเสนอแนะและนโยบายที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาการเกษตรไทยไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต

ดาวน์โหลด PDF