เทคโนโลยี ADVANCED AQUA GRIDS

27 ธันวาคม 2562

ในยุคที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว เมืองขยายตัวมากขึ้น รวมถึงความต้องการใช้ทรัพยากรของผู้คนในสังคมที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ภายใต้การเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนต่างๆ ของโลกในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีเหตุการณ์สำคัญหลายๆ เหตุการณ์ที่อยู่ในกระแสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ก่อให้เกิดวิกฤติน้ำ ทั้งปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และน้ำเสีย ปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรง ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเป็นแรงขับเคลื่อนต่อการเพิ่มปริมาณความต้องการใช้น้ำในทุกภาคส่วน ส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อวิกฤตน้ำในโลกที่มีความเป็นไปได้สูงในอนาคต

ปัจจุบันประชากรโลก 1 ใน 5 คน ไม่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาด ขาดแคลนน้ำดื่ม และประชากรครึ่งหนึ่งของโลกขาดแคลนน้ำสะอาดตามหลักสุขาภิบาล ประชากรมากกว่า 5 ล้านคนตายด้วยโรคที่เกิดจากน้ำไม่สะอาดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สถาบันจัดการน้ำระหว่างประเทศ (IWMI) คาดว่าราวปี 2025 ประชากร 4,000 ล้านคน ใน 48 ประเทศ (2 ใน 3 ของประชากรโลก) จะเผชิญกับปัญหาความขาดแคลนน้ำ ในขณะที่ธนาคารโลกประมาณการว่า 30 ปีข้างหน้าประชากรครึ่งหนึ่งของโลกจะประสบภาวะขาดแคลนน้ำหากยังคงมีการใช้น้ำที่ฟุ่มเฟือยอย่างเช่นในปัจจุบัน

หลายภาคส่วนพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาและวิธีการป้องกัน อาทิ การผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน การพัฒนาเทคโนโลยีระบบโครงข่ายการบำบัดน้ำอัจฉริยะขั้นสูง (Advanced Aqua Grids) ที่ผสมผสานเทคโนโลยีแยกเกลือออกจากน้ำทะเล (Desalination) เข้ากับเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensor Fusion) และระบบฝังตัวแบบนาโนไฮบริดเข้าไปในเมมเบรน (Membrane) เพื่อทำหน้าที่ตรวจจับสิ่งปนเปื้อน ตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อเลือกกระบวนการบำบัดน้ำที่เหมาะสมกับสภาพน้ำ และเชื่อมโยงระบบน้ำเข้าด้วยกันทั้งระบบ

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #AdvancedAquaGrids #NIA

ดาวน์โหลด PDF