เกษตรอัตโนมัติ (Automated Agriculture)

25 มีนาคม 2564

เกษตรอัตโนมัติ (Automated Agriculture)

“ ปัจจุบันการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ความต้องการเครื่องจักรสำหรับช่วยงานด้านการเกษตรจึงเพิ่มมากขึ้น และในอนาคตการทำการเกษตรอาจใช้เพียงแรงงานจากเครื่องจักรเท่านั้น “

.

แนวคิดนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปได้จากโครงการ Hands Free Hectare ในประเทศอังกฤษในเชิงของการกสิกรรม การปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคเกษตรอัตโนมัติจะเกิดขึ้นกับการผลิตพืชไร่เป็นลำดับแรก เนื่องจากมีกระบวนการดูแลและเก็บเกี่ยวที่ไม่ต้องอาศัยความละเอียดมากนัก แต่ในที่สุดแล้วจะแผ่ขยายออกมาสู่กระบวนการผลิตพืชสวน ซึ่งต้องใช้ความละเอียดมากกว่า ดังที่เห็นได้จากบริษัทบางแห่งเริ่มใช้หุ่นยต์ในการเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างสตรอเบอร์รี ในกรณีของการเลี้ยงสัตว์ก็กำลังมุ่งสู่ระบบอัตโนมัติเช่นกัน เช่น หุ่นยนต์ ชื่อ เวกเตอร์ (Vector) ที่ผลิตโดยบริษัทลีลี่ (Lely) ซึ่งสามารถผสมและให้อาหารสัตว์ได้โดยอัตโนมัติ

#IFI #FutureScene #FutureIdeas #AutomatedAgriculture#NIA

ดาวน์โหลด PDF