“อนาคตของความเพลิดเพลิน” (Future of Play)

28 มกราคม 2565

“อนาคตของความเพลิดเพลิน” (Future of Play)

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ ภายใต้บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (MQDC) ได้จัดทํารายงาน เรื่อง “อนาคตของความเพลิดเพลิน” (Future of Play) เพื่อนําเสนอข้อมูลสถิติสําคัญ บทวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา ปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญต่ออนาคตของความเพลิดเพลิน รวมถึงผลการคาดการณ์ภาพอนาคตของความเพลิดเพลินในบริบทประเทศไทย เพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการออกแบบอนาคตที่พึงประสงค์ให้กับการสร้างความเพลิดเพลินแก่ประชาชนในประเทศไทย เพื่อนําเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ สภาพแวดล้อม โครงการ นโยบายที่ส่งเสริมการสร้างความเพลิดเพลินทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ เพื่อให้ประชาชนมีความสุขในการใช้ชีวิต มีสุขภาวะที่ดี มีความพร้อมต่อความท้าทายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

.

ทางคณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนด้านข้อมูลและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการกําหนดนโยบาย วางแผน และดําเนินงานด้านการสร้างความเพลิดเพลินในประเทศไทยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

.

ดาวน์โหลด PDF