หลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders ในรูปแบบ Virtual Training

30 สิงหาคม 2564

สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม IFI - Innovation Foresight Institute NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management: TAM) จัดหลักสูตรฝึกอบรม IOP Innovation Leaders ในรูปแบบ Virtual Training เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2564

หลักสูตรสำหรับผู้นำนวัตกรรมในองค์กร มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรกว่า 60 คน ร่วมเรียนรู้แนวทางการขับเคลื่อนนวัตกรรมในมิติต่างๆ อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

โดยคุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร พร้อมด้วยวิทยากร ผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ได้แก่ คุณบังอร สุวรรณมงคล ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัมมิ่งเบิร์ด คอนซัลติ้ง จำกัด, ดร. นเรนทร์ ชุติจิรวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย, ดร.รณกร ไวยวุฒิ อาจารย์ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล, รศ.ดร.อรนุช พฤฒิพิบูลธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ดร. สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น และคุณจิลลา ณ สุวรรณ นักกลยุทธ์นวัตกรรม NIA

 

 

#NIA #IOPInnovationLeaders