หนังสือรายงานผลการศึกษา “Development of Innovation Platform of National Innovation Agency (NIA) in Thailand: Shaping-up of Innovation Policy for Startups and SMEs”

รายงานผลการศึกษา "Development of Innovation Platform of National Innovation Agency (NIA) in Thailand: Shaping-up of Innovation Policy for Startups and SMEs" เป็นความร่วมมือระหว่าง NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับ สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Policy Institute – STEPI) สาธารณรัฐเกาหลี โดย Dr. Shin Taeyoung เพื่อศึกษาโอกาสและแนวทางการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มการทำงานที่สามารถส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพทางนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups)

ดาวน์โหลด PDF