สัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 3 Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่)

14 สิงหาคม 2564

NIA ร่วมกับ สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS Academy of Management) จัดงานสัมมนา IOP Day 2021 ครั้งที่ 3 Build up the Future Growth with Innovation (นวัตกรรมสู่การสร้างความเติบโตครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่าน Zoom Application

โดยครั้งนี้ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีและผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดแนวคิด และวิธีการสร้างนวัตกรและนวัตกรรมในองค์กร ได้แก่ คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณสมบูรณ์ มาตรคำจันทร์ หัวหน้าแผนกงานผสานพันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ใหม่, คุณปรเมศวร์ ฟูมูลเจริญ ผู้จัดการแผนกบ่มเพาะผู้ประกอบการนวัตกรรมในองค์กรและบริหารงานวิจัย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด, ดร.รณกร ไวยวุฒิ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, และ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมกันนี้ยังมีการนำเสนอ โมเดลพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร (Innovative Organization Model - IOM) ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้เติบโตด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดย ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการ สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น
.
#NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #Innovation #IFI #IOP #ILP #TRIS